موردی برای نمایش وجود ندارد.
ترتیب نمایش:

صندلی مدیریت

صندلی مدیریت به صندلی میگویند که در دفتر مدیر یا دفتر دار هر قسمت و یا بخش از اداره یا سازمان قرار میگیرد که از ویژگی های منحصر بفردی نسبت به صندلی های پرسنلی یا صندلی های اداری برخوردار است.

دسته‌بندی