موردی برای نمایش وجود ندارد.
ترتیب نمایش:

صندلی انتظار

Waiting chair صندلی انتظار صندلی میباشد که مراجعه کنندگان برای انتظار بر روی آن استراحت کرده و مینشینند.

دسته‌بندی